Kindle歷史新底: 黑五K平到傻,唔買等幾時


真係平到傻,而家黑五响Amazon買Kindle 仲平過响香港買水貨,事關優惠做到歷史新底,一部Paperwhite嘅8G做緊港幣6百幾渣,如果32G都係8舊水真係入多幾部黎抄都仲得丫。。。仲要免美內運添。唔好講啦快D去買啦,記得記得用Piece Up代運返黎呀。。。落單後記得去會員中心開單呀!


我要即買Kindle


Screenshot 2019-11-27 at 6.43.00 PM.png

Screenshot 2019-11-27 at 6.43.14 PM.png4507653a7bfa89c515e5ddc26495df4e4ca8495e.jpg.png

PieceUP購買流程

  • 1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址
  • 2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址
  • 3. 待網站發貨
  • 4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)
  • 5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

b3fd7a45bcc0e9b7da31924a9070668501e53260.png

美國集運點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

ec96426e08bfb0202de563465e605d1336d98c97.jpg.png

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:HK$24)