Fire 7出左新色喎

一路有留意開tablet的話都知Amazon自家出嘅Tablet係性價比之選,亦都係好多香港人會選購,事關三四百蚊就有一部16G 7吋MON嘅Tablet丫,仲想要求D咩呢?今次Amazon Fire 7 出左新色,而速度上亦比之前快左!顏色方面多左3隻Pantone色加上一直都有嘅,岩哂用黎睇文件煲劇或者用黎Check下email!但留意返6月初先出貨架!


購買網址: LinkHow to do的圖片搜尋結果

購買流程

  • 1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址
  • 2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址
  • 3. 待網站發貨
  • 4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)
  • 5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。


美國集運點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:HK$24)