Adidas Originals Deerupt 唔洗三百蚊入手

Adidas Originals Deerupt 唔洗三百蚊入手

平時大家如果想買Adidas 既 Deerupt 既話,相信都一定有留意我地一直有講既呢對鞋,其實Deerupt都可以講得上係幾正既一個款式,本身個鞋款又型,趁住今次响Finishline 果到有個特價優惠,依家入手就真正係時候啦!講緊係响Finishline 做緊既折扣!Aiddas Deerupt 兩色依家只係$38 蚊美金,真正做到300 蚊唔洗!重唔係入手既時候?

依家其實Finishline 都有大量既潮物做緊個折扣既優惠,就住Adidas 黎講都有好多唔同既折扣可以比到大家!今次Finishline 特價大家就真係要快啲上去睇下有無野岩入手啦!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)