LongChamp 特價優惠

LongChamp 特價優惠

Longchamp 既特價一向都唔多,不過呢個餃子袋一直都受到好多女仔既喜愛,無他既,始於佢都係靚加實用,一個手袋有牌子又靚又實用其實數落真係唔多,入手個價又幾經濟,買返一兩個都可以講得上係非常正常了吧!今次美國Labor Day 既時候,Longchamp 黎左個特價優惠, 絕大部分既款式都有一個大約八折既優惠,因為本身美國既定價都比香港既為低 ,所以其實應該係話香港既大約七折左右啦!大中細袋都有喎,重要有十幾廿款可以㨂。

 相關圖片

今次呢個優惠其實係透過知名既購名網址Saksoff5th 到,本身佢係寄香港,大約 160 蚊港幣做運費啦!不過今次就一定唔洗咁貴啦,講得上係優惠,就梗係將貨寄到去我地既美國倉庫就可以以一個超抵既價錢就享受到!一磅只係$24 蚊就可以搞掂,一個袋預計運費係$48-72 蚊!問你抵未!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)