Piece Up 新增海運代運服務

Piece Up作為一間本地代運/轉運/集運返香港嘅公司,一向以服務行先。為完善我哋嘅代運/轉運/集運服務,而家除咗空運仲開埋海運服務。國家包括美國,日本,韓國,台灣,泰國同埋澳洲,呢啲國家全部有空運同海運嘅轉運服務。Piece Up心明客人走飛機時有可能要比體積重嘅苦況,所以Piece Up空運計重量而海運就主要按體積收費,咁客人就可以有好啲嘅預算同選擇。Piece Up希望做到香港網店要轉運返香港就揾Piece Up


當中Piece Up最强係美國同日本嘅空運+海運因為可以做到散貨(空運小至1磅,海運小至0.1cbm都做到,啱哂網店入貨),但其他國家(韓國,台灣,泰國,澳洲)暫時只做有一定量嘅商務客戶;空運要求每轉最小要有10磅;海運就要最小有1cbm先走到。有意同我哋合作/加盟我哋轉運服務嘅客人可以揾我哋傾傾;做開代運想開多條水或有意合作嘅都可以揾我哋睇吓有冇合作機會㗎。


另外,而家嘅市況咁差,大家都希望可以响網上發展,但其實邊有咁易,Piece Up作為一間本地公司都好想幫返香港嘅網商,所以如果你已經係營緊綱店又或者打算開網店,有咩諗法都可以同我哋傾傾,可能傾傾吓又多條路。


立即查詢 - PM我哋


#海運服務 #海運返香港 #海運轉運 #海運集運 #走海運 #美國海運 #日本海運 #韓國海運 #台灣海運 #泰國海運 #澳洲海運 #走船返香港 #船運集運 #只計體積 #商務物流 #集運加盟 #網店入貨 #商店入貨